ตัวอย่างวีดีโอ Minna no Nihongo

ตัวอย่างที่ 1 อธิบายศัพท์

ตัวอย่างที่ 2 อธิบายไวยากรณ์